آیا ختنه کردن فرزند بر والدینش واجب است یا مستحب و یا اصلاً تکلیفی در این زمینه ندارند؟
آیا ختنه کردن فرزند بر والدینش واجب است یا مستحب و یا اصلاً تکلیفی در این زمینه ندارند؟

باسمه تعالی

ختنۀ فرزند بر والدینش مستحب است و اگر والدین تا زمان بلوغ فرزند انجام ندهند، برخود فرزند واجب است این کار را انجام دهد.

 
کد سایت fa6903
طبقه بندی موضوعی احکام اولاد، حضانت و نفقه