آیا ساخت غسالخانه در زمینی که وقف خاص قبرستان شده مجاز است؟
آیا ساخت غسالخانه در زمینی که وقف خاص قبرستان شده مجاز است؟

باسمه تعالی

موضوع وقف باید رعایت شود. بنابراین استفاده از این زمین برای کاری غیر از قبرستان جایز نیست؛ مگر اینکه مقصود واقف از قبرستان شدن، استفاده از این زمین به عنوان مکانی برای دفن به همراه ساختمان ها و امکانات مورد نیاز در امور مربوط به اموات اعم از غسل، کفن، دفن و ... بوده باشد.

کد سایت fa6905
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه وقف