تضمین اصل سرمایه یا حداقل سود انتظاری اوراق مشارکت سرمایه گذاری چه حکمی دارد؟
یک شرکت سرمایه‌گذاری با انتشار اوراق سرمایه‌گذاری با مبالغ معین (برای مثال یک میلیون ریالی)، اقدام به جمع‌آوری وجوه از مردم برای اجرای پروژه می‌کند و وجوه حاصل از واگذاری اوراق را به وکالت از طرف صاحبان اوراق، در قالب قراردادهای مختلفی (چون فروش اقساطی، اجاره، استصناع یا مشارکت) برای تأمین مالی بخش‌های مختلف پروژه جهت انجام فعالیت‌های مشروع به کار می‌گیرد و در نهایت سود حاصل از آن سرمایه‌گذاری‌ها را بعد از کسر حق‌الوکاله به صاحبان اوراق می‌پردازد. این شرکت برای ایجاد اعتماد و جلب نظر سرمایه‌گذاران، اقدام به انعقاد قراردادهای تضمین اصل سرمایه و تضمین حداقل سود انتظاری صاحبان اوراق، با شخص ثالث به شرح ذیل می‌کند: الف) شخص ثالث با گرفتن مبلغی معین (برای مثال یک درصد اصل سرمایه) از شرکت سرمایه‌گذاری، اصل سرمایه سرمایه‌گذاران (صاحبان اوراق) را تضمین می‌کند. ب) شخص ثالث با گرفتن مبلغی معین (برای مثال دو درصد اصل سرمایه) از شرکت سرمایه‌گذاری، افزون بر اصل سرمایه، پرداخت حداقل سودی را برای سرمایه‌گذاران، تضمین می‌کند. توضیح اینکه اگر پروژه با موفقیت انجام گیرد و سود آن بالاتر از حداقل سود تضمین شده باشد، کسی کاری با شخص ثالث ندارد اما چنانچه سود پروژه کم شود یا نسبت به اصل سرمایه خسارتی وارد شود شخص ثالث مطابق قرارداد دوم ما به‌ التفاوت سود و مطابق قرارداد اول ما به‌ التفاوت اصل سرمایه را تکمیل می‌کند. مستدعی است نظر مبارک خود را نسبت به قرارداد اول و دوم شرکت سرمایه‌گذاری با شخص ثالث مرقوم فرمایید.

باسمه تعالی

قراردادهای مزبور در حقیقت نوعی قرارداد بیمه است که در آن شرکت یا فرد بیمه کننده در ازای دریافت مبالغی به عنوان حق بیمه، اصل سرمایۀ سرمایه گذاران یا حداقل سود انتظاری را متعهد می شود. این قراردادها صحیح هستند.

کد سایت fa6915
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تجارت|بیمه