آیا اگر کسی عمداً در نماز میت بعد از تکبیر اول به جای «لم یتخذ صاحبة و لا ولداً» را بگوید «لم یتخذ والدتاً» حکم نمازش چیست؟ اگر سهواً باشد، چه حکمی دارد؟
آیا اگر کسی عمداً در نماز میت بعد از تکبیر اول به جای «لم یتخذ صاحبة و لا ولداً» را بگوید «لم یتخذ والدتاً» حکم نمازش چیست؟ اگر سهواً باشد، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. اگر عمداً در چنین مواردی عبارتی را بگوید که احتمال هم می داده غلط یا بی معنا باشد، این فرد در حقیقت عرفاً قصد نماز خواندن ندارد و نمازش باطل است ولی در صورتی که فکر می کرده  عبارت صحیح، همین عبارت است، نمازش صحیح است. همچنین از آنجا که گفتن ذکر «لم یتخذ صاحبة و لا ولداً» در نماز میت الزامی نیست و «لم یتخذ والدتاً» به معنای «خداوند مادری ندارد» یک عبارت صحیح است، اگر فرد آن را با ارادۀ همین معنا عمداً بگوید، نمازش صحیح است.

2. اگر می داند عبارت اول وارد شده است ولی سهواً عبارت دوم به زبانش آمده باشد، نمازش صحیح است.

کد سایت fa6924
طبقه بندی موضوعی احکام اموات