پدری با خواستگاران متعدد و متدین دخترانش مخالفت می کند، وظیفه دخترها چیست؟
پدری چند دختر دارد که هر سه نفرشان عاقله بالغه و رشیده هستند و بارها از اشخاص متدین و متمکن از هر سه خواهر خواستگاری شده است. متأسفانه پدر مزبور با حالت عصبانیت شدید همه آنان را از در رانده است و حتی دختران بیچاره را به طور جدی تهدید کرده است که شما حق ندارید بدون اجازۀ من با کسی ازدواج کنید و حتی گاهی به خواستگار قول مساعد داده ولی فردای آن روز حرف خود را پس گرفته است. حالا وظیفه دختران چیست؟

باسمه تعالی

با فرض رشیده بودن دختران نیازی به اذن پدر در ازدواج نیست.

کد سایت fa6927