مبلغی که پارکبانان خیابان ها از صاحبان اتومبیل ها با اصرارشدید دریافت می کنند بدون این که کوچکترین خدماتی انجام داده باشند و بدون این که آیین نامه رسمی و قانونی در این مورد تصویب شده باشد، چه حکمی دارد؟
مبلغی که پارکبانان خیابان ها از صاحبان اتومبیل ها با اصرارشدید دریافت می کنند بدون این که کوچکترین خدماتی انجام داده باشند و بدون این که آیین نامه رسمی و قانونی در این مورد تصویب شده باشد، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

اگر پارکبان هیچ گونه خدمتی انجام نداده باشد، دریافت هرگونه وجهی در این موضوع، خارج از چارچوب قانون و مقررات جایز نیست و فرد گیرنده مالک آن نخواهد شد و ضامن آن مبلغ است. اما خدمتی انجام داده مثلاً در حفظ وسیلۀ نقلیه از دزدی یا صدمات دیگر موثر بوده است، استحقاق اجرت المثل را دارد؛ یعنی می تواند مبلغی را که معمولاً برای این مقدار خدمت دریافت می شود از صاحب وسیله مطالبه کند.

کد سایت fa6928
طبقه بندی موضوعی قوانین حکومت اسلامی