مدتی با شخصی ازدواج موقت کردم. بعد از اتمام عده دوباره به او رجوع کرده، دوباره صیغه خواندم ولی با این شرط که نزدیکی نداشته باشیم. حال مدت عقد دوم تمام شده است. آیا برای عقد دوم نیاز به نگه داشتن عده هست یا خیر؟
مدتی با شخصی ازدواج موقت کردم. بعد از اتمام عده دوباره به او رجوع کرده، دوباره صیغه خواندم ولی با این شرط که نزدیکی نداشته باشیم. حال مدت عقد دوم تمام شده است. آیا برای عقد دوم نیاز به نگه داشتن عده هست یا خیر؟

باسمه تعالی

1. لازم نیست زنی که در عقد موقت مردی بوده است، برای ازدواج دائم یا موقت با همان مرد، عده نگه دارد؛ مگر آنکه در این میان به ازدواج کسی دیگری در آمده باشد.

2. زنی که در عقد موقت مردی بوده است، برای ازدواج دائم یا موقت با مرد دیگر، عده نگه دارد و اگر فرض سؤال این است باید برای عقد دوم عده نگه دارد.

 

کد سایت fa693
طبقه بندی موضوعی احکام عده