آیا به لوازم آرایشی و بهداشتی که حداقل یک بار استفاده شده ولی هنوز مقداری از آن ها مانده خمس تعلق می گیرد؟
آیا به لوازم آرایشی و بهداشتی مانند رژ لب، کرم، خط چشم، شامپو، عطر، روغن های مراقبت های پوستی و ... که حداقل یک بار استفاده شده ولی هنوز مقداری از آن ها مانده خمس تعلق می گیرد؟

باسمه تعالی

به لوازمی که در معرض مصرف هستند و با توجه به شأن خود و افراد تحت تکفلتان به آن ها نیاز دارید، خمس تعلق نمی گیرد. گویا موارد یاد شده در سؤال از همین قبیل هستند.

کد سایت fa6933
طبقه بندی موضوعی مئونه