سال خمسی را فراموش کرده ام و بین 26 و 27 ماه شک دارم، آیا می توانم همان 27 ماه را بگیرم؟
سال خمسی را فراموش کرده ام و بین 26 و 27 ماه شک دارم، آیا می توانم همان 27 ماه را بگیرم؟

باسمه تعالی

روز 26 را ملاک قرار دهید.

کد سایت fa6934
طبقه بندی موضوعی تعیین سال خمسی