آیا هدایایی که می دهند مانند لباس و عطر و امثال این ها که مثل خانه و ماشین بزرگ و چشمگیر نیستند، خمس تعلق می گیرد؟
آیا هدایایی که می دهند مانند لباس و عطر و امثال این ها که مثل خانه و ماشین بزرگ و چشمگیر نیستند، خمس تعلق می گیرد؟

باسمه تعالی

هدیه اگر کوچک باشد، خمس ندارد. موارد مذکور هدایای کوچک شمرده می شوند.

کد سایت fa6935