آیا ربا بین زن و شوهر جایز است؟
من ازدواج موقت کردم. شوهرم زمانی برای خرید منزل پول کم داشت و من تمام پس انداز خودم را که ده میلیون بود به او دادم تا بگذارد روی پولش و کارش خانه بخرد. زمانی که پول دست شوهرم آمد، سی میلیون به حساب من ریخت تا پس اندازی داشته باشم. آیا این کار ربا محسوب می شود؟ آیا اینکه از قبل گفته بود می خواهم سی میلیون به حساب بریزم، ربا محسوب می شود؟

باسمه تعالی

مورد سؤال ربا حساب می شود ولی ربا بین زن و شوهر حرام نیست.

کد سایت fa6938
طبقه بندی موضوعی احکام ربا