آیا جایز است قسمتی از مسجد را بوسیله پارتیشن جدا کرد و به کفشداری و دفتر مسجد اختصاص داد؟
آیا جایز است قسمتی از مسجد را بوسیله پارتیشن جدا کرد و به کفشداری و دفتر مسجد اختصاص داد؟ با توجه به اینکه جای دیگری برای این کار وجود ندارد.

باسمه تعالی

جدا کردن بخشی از فضای مسجد برای دفتر مسجد یا تعبیۀ کفشداری در آن، اگر به گونه ای باشد که احترام مسجد حفظ شود و باعث اذیت نماز گزاران نشود و موجب نجس شدن مسجد نشود و بتوان در اوقات در صورت نیاز، برای اقامه نماز و عبادت آن بخش را به حال اول برگرداند، جایز است؛ البته در هر حال آن بخش از مسجد همچنان احکام مسجد را دارد.

کد سایت fa6945
طبقه بندی موضوعی مکان نمازگزار