اگر کسی روزه گرفتن برایش ضرر داشته و نباید روزه بگیرد ولی خود از این ضرر آگاهی نداشته باشد و با این حال روزه نگیرد. چه حکمی دارد؟ آیا قضا و کفاره هم دارد؟
اگر کسی روزه گرفتن برایش ضرر داشته و نباید روزه بگیرد ولی خود از این ضرر آگاهی نداشته باشد و با این حال روزه نگیرد. چه حکمی دارد؟ آیا قضا و کفاره هم دارد؟

باسمه تعالی

این فرد معصیت کرده است ولی قضا کند و کفارۀ افطار بر او لازم نیست.

 

 

کد سایت fa6948
طبقه بندی موضوعی احکام روزه قضا|کفاره