حکم فرزندی که از متعه بدنیا آمده مخارج آن با کیست؟
حکم فرزندی که از متعه بدنیا آمده مخارج آن با کیست؟

باسمه تعالی

نفقه یا همان مخارج فرزندِ متولد از متعه بر عهدۀ پدر او است.

کد سایت fa6952
طبقه بندی موضوعی احکام اولاد، حضانت و نفقه