چرا صداق عروس به مؤخر ومقدم تقسیم کرده اند؟
چرا صداق عروس به مؤخر و مقدم تقسیم کرده اند؟

باسمه تعالی

صداق (مهریه) شرعاً مؤخر و مقدم ندارد.

کد سایت fa6953