اکثر مأموم ها خودشان بسم الله الرحمن الرحیم را می گویند یا بعد از تکبیرة الاحرام اعوذ بالله ... و بعد بسم الله ... را می گویند. می دانیم که بسمله یکمین آیۀ حمد است. آیا این طور عمل کردن جائز است؟
می دانیم که در نماز جماعت باید مأموم حمد و سوره را اصلاً نخوانند. بعد از تکبیرة الاحرام امام جماعت، اکثر مأموم ها خودشان بسم الله الرحمن الرحیم را می گویند. بعضی‌ها هم بعد از تکبیرة الاحرام اعوذ بالله ... و بعد بسم الله الرحمن الرحیم را می گویند و بعد سکوت می کنند. می دانیم که بسمله یکمین آیۀ سورۀ حمد است. آیا این طور عمل کردن جائز است؟ اگر جائز نیست کسانی که این را کرده اند، حکم نماز جماعتشان چیست؟

باسمه تعالی

در نمازهای اخفاتی مانند ظهر و عصر و نیز در نمازهای جهری مانند صبح، مغرب و عشا در صورتی که مأموم صدای امام را حتی به صورت همهمه می شنود، وقتی امام در حال خواندن حمد و سوره است، خواندن حمد حتی بسم الله الرحمن الرحیم و نیز اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به نیت جزئی از نماز برای مأموم جایز نیست و اگر کسی عمداً چنین کند، نمازش باطل است اما گفتن این عبارات به عنوان ذکر مطلق که معمولاً همین طور است، اشکال ندارد و نمازهای خوانده شده صحیح است. اما در نمازهای جهری در صورتی که صدای امام را هرچند به صورت همهمه نمی شنود، مستحب است خودش حمد و سوره را بخواند.

 

کد سایت fa6968
طبقه بندی موضوعی نماز جماعت