اگر خانمی بگوید من یائسه ام و ندانیم شهرت به بدکاره بودن دارد یا ندارد و سن و سال آن خانم را ندانیم، آیا شرعاً می توانیم حرف آن خانم را حمل بر صحت کرده، با ایشان ازدواج موقت کنیم؟
در ازدواج موقت اگر خانم بگوید که من یائسه ام و از آن طرف ندانیم که آن خانم شهرت به بدکاره بودن دارد یا ندارد و از طرفی سن و سال آن خانم را ندانیم، آیا شرعاً می توانیم حرف آن خانم را حمل بر صحت کرده و با ایشان ازدواج موقت کنیم؟

باسمه تعالی

اگر این خانم متهمه نباشد؛ یعنی قرائن و شواهدی بر احتمال کذب وی وجود نداشته باشد، شرعاً می توانید به حرفش اعتماد کنید.

کد سایت fa6981
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه