غرض عقلایی مشروع یعنی چه؟ مثلاً گفته می شود «زیبایی غرض عقلایی مشروع است» یعنی چه؟
غرض عقلایی مشروع یعنی چه؟ مثلاً گفته می شود «زیبایی غرض عقلایی مشروع است» یعنی چه؟

باسمه تعالی

1. غرض یعنی چیزی که در نظر عُقَلا ضروت یا اهمیت دارد مثل درمان مثل زیبایی.

2. مقصود از عقلا همۀ مردم بدون در نظر گرفتن ویژگی های اختصاصی مانند ملیت، قومیت، پوست، نژاد، دین، آیین، فرهنگ و ... است.

3. مشروع یعنی آنچه که برای عقلا ضروت یا اهمیت دارد، باید از نظر شرعی نیز حرام نباشد مثل درمان که همۀ انسان ها آن را امری ضروری می شمرند یا مثل زیبایی که شرعاً اشکال ندارد زن خودش را برای شوهرش زیبا کند.

کد سایت fa6985
طبقه بندی موضوعی مسائل عمومی