درآمد حاصل از کاشت مژه چه حکمی دارد؟
درآمد حاصل از کاشت مژه چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

کاشت مژه برای اغراض عقلائی مشروع مانند درمان و زیبایی جایز است و درآمد حاصل از این کار حلال است.

کد سایت fa6992
طبقه بندی موضوعی وضو|اغسال|مسائل متفرقه اجاره