یکی می خواهد فرزند چند ماهه خود را در شکم مادر، سقط کند. از وی خواستم که به جای کشتن، او را برای به من هدیه عطا کند و من نیز متقابلاّ او را کمک مالی کنم. این اقدام حقیر وجه شرعی دارد؟
زید می گوید از بی فرزندی احساس غربت می کردم. شنیدم یکی از هموطنانی که در دام اعتیاد گرفتارشده و نمی تواند از عهدۀ مخارج روزانه اش بر آید، در صدد بر آمده است که فرزند چند ماهه خود را که هنوز در شکم مادر به سر می برد، سقط کند و این چندمین بار است که به چنین جنایت دست می زند. اینجانب از موقعیت استفاده کرده و از وی خواستم که به جای کشتن، او را برای به من هدیه عطا کند و من نیز متقابلاّ او را کمک مالی کنم؛ البته نه به عنوان، بلکه به جهت حفظ کرامت انسانی. تصمیم دارم جنین مورد نظر از همان لحظه مانند یک فرزند طبیعی من و همسرم باشد و با ما به عنوان والدین دائمی به زندگی ادامه دهد. این اقدام حقیر وجه شرعی دارد؟

باسمه تعالی

اینکه به پدر فرزند به عنوان کمک پولی داده شود و اینکه پدر برای حفظ مصالح کودکش را به کسی بسپارد، اشکال ندارد ولی این  قرارداد یا تعهد تا زمانی  برای دو طرف شرعاً الزام آور است که به مصحلت کودک باشد و به سن رشد و بلوغ نرسیده باشد؛ البته این فرزند به هیچ وجه فرزند طبیعی گیرنده محسوب نمی شود.

کد سایت fa6995