گر کسی بعد از نماز شک کند که در وضو مسح پا یا سر را انجام داده است یا نه، وظیفه او نسبت به نمازهایی که خوانده و نیز نسبت به نمازهایی که می‌خواهد بخواند چیست؟
اگر کسی بعد از نماز شک کند که در وضو مسح پا یا سر را انجام داده است یا نه، وظیفه او نسبت به نمازهایی که خوانده و نیز نسبت به نمازهایی که می‌خواهد بخواند چیست؟

بسمه تعالی

نمازهایی که با این وضو خوانده صحیح است و نمازهای بعدی را هم با همین وضو می تواند بخواند.

کد سایت fa6997
طبقه بندی موضوعی وضو