پدرم چند کیسه کود آورد تا به درختان و گل ها و سبزیجات بدهد. اگر معلوم شود دزدی بوده است، آیا حقی بر گردن من ثابت می شود؟
پدرم با ماشین خود چند کیسه کود آورد. آن ها را برای اینکه به درختان و گل ها و سبزیجات بدهد آورده بود. هنگامی که کود را می آورد، رفتم به او کمک کردم که کیسه ها را به داخل بیاورم؛ یعنی از ماشین برداشتم و به باغ بردم. از پدرم پرس و جو کردم تا بدانم این کیسه ها را از کجا آورده است. می دانستم که پدرم گاه گاهی دزدی می کند. از ظاهر کلامش چنین درآمد که این ها دزدی نبوده است. اگر بعد از مدتی معلوم شود که آن ها دزدی بوده است، آِیا به خاطر حمل آن ها، حقی بر گردن من ثابت می شود؟ در باغ ما اکثر درختان مال پدرم است ولی برای اینکه برخی درختان را بخرد، بنده پولش را داده ام. اگر پدرم به درختانی که بنده خریده ام، از همان کود داده باشد، آیا بر من واجب است قیمت آن ها را به صاحبش برسانم؟ اگر پدرم برای رشد و نمو کردن سبزیجات از این کودها بدهد و در اثر آن سبزیجات رشد و نمو کرده باشد، آیا با خوردن این سبزیجات بر گردن ما چیزی ثابت می شود؟ آیا پول این ها را نیز باید به صاحبش برسانیم؟ آیا از این به بعد نیز می توانیم از آن سبزیجات بخوریم؟​

باسمه تعالی

1. بر فرض که الآن احراز کنید دزدی بوده است، گناهی در آن زمان از شما سر نزده است.

2. در خصوص کودهایی که برای خودش مصرف کرده است، چیزی بر عهدۀ شما نیست اما در خصوص کودهایی که برای درختان شما مصرف شده است، هم شما و هم پدرتان ضامن مثل آن کودها هستید و صاحب کود می تواند برای استیفای حقش به هر یک که بخواهد رجوع کند. بنابراین اگر به شما رجوع کند، بر شما لازم است که مثل کودها را به وی بدهید و البته شما نیز می توانید پول کودهایی را که به او پرداخته اید، از پدرتان مطالبه کنید. اما اگر صاحب کود از موضوع بی خبر است و پدرتان نیز خسارت وی را نمی دهد، بر شما لازم است که مثل کودها را تهیه کنید و به صاحبش برسانید.

3. تا وقتی پرداخت مثل کودها ممکن است و عسر و حرج ندارد، پرداخت قیمت آن کودها کفایت نمی کند.

4. در هر حال استفاده از محصولات درختان و سبزیجات اشکال ندارد.

کد سایت fa7001
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه غصب|حق الناس