مردی عهد کرده است که الهی با تو عهد می کنم که اگر فرزند پسر به من دادی، اسمش را حسین می گذارم. آیا جایز است که اسمش را محمد حسین یا حسین بگذارد؟
مردی که دو فرزند دختر دارد و با خدای سبحان عهد کرده است که مثلاً الهی با تو عهد می کنم که اگر فرزند پسر به من دادی، اسمش را حسین می گذارم. اگر معلوم شد بچه پسر است، آیا جایز است که اسمش را محمد حسین یا حسین بگذارد یا عهد شکستن محسوب می شود؟ اگر زنش به گذاشتن اسم حسین راضی نبود و اسم دیگر را می خواست بگذارد، آیا زن حق دارد این را بکند در حالی که شوهرش نام دیگر را می خواهد بگذارد؟ اساساً در این حال کدام از ای ها حق دارد نام فرزند را بگذارند؟

باسمه تعالی

1. نامگذاری رسمی که فرد در جامعه بدان اسم معرفی می شود و در مشخصات شناسنامه ای و قانونی او ثبت می گردد، در اختیار ولی شرعی او است که در این فرض سؤال پدر فرزند، ولی شرعی است. اما در نامگذاری غیر رسمی، مادر و پدر می تواند مادر و پدر می توانند با هم یک اسم انتخاب کنند یا هر کدام جداگانه اسمی قرار دهند و راضی بودن یکی در انتخاب اسم توسط دیگری، شرط نیست.

2. اگر این مرد قصد عهد شرعی کرده باشد، با بیان جملات مزبور عهد شرعی منعقد شده است و باید بدان عمل کند.

3. اگر می داند مقصودش هنگام عهد، نامگذاری به اسم حسین بدون پیشوند و پسوند بوده است، باید نام حسین را قرار دهد ولی اگر نمی داند یا در آن زمان التفاتی به این نکته نداشته، باید به قضاوت عرف مراجعه کند. ظاهراً عرف از عبارتی وی در هنگام عهد، نامگذاری به نام حسین بدون پیشوند و پسوند را برداشت نمی کند و می تواند از پسوند و پیشوند استفاده کند.