استمنا چیست؟ اگر فردی خود را تحریک کند ولی با کاری که انجام می دهد، منی خارج نشود، استمنا کرده است؟ آیا کار حرامی مرتکب شده است؟
استمنا چیست؟ اگر فردی خود را تحریک کند ولی با کاری که انجام می دهد، منی خارج نشود، استمنا کرده است؟ آیا کار حرامی مرتکب شده است؟

باسمه تعالی

1. استمنا آن است که انسان با خود کاری کند که ممکن است از او منی خارج شود.

2. تا زمانی که منی خارج نشود، استمناء حرام تحقق پیدا نکرده است.

3. اگر فرد بداند یا احتمال عقلائی بدهد با کاری که می کند، منی از او خارج می شود، این کار حرام  خواهد بود.

4. از آنجا که معمولاً در بیشتر افراد چنین کاری منتهی به خروج منی می گردد، احتیاط مستحب آن است که از آن اجتناب شود.

کد سایت fa702
طبقه بندی موضوعی خود ارضایی