لباس هایم با لباس های زنان بدکار و نامحرم تماس گرفته است، آیا این باعث نجاست لباس هایم می شود؟
‎در دورانی که دنبال شهوترانی بودم، لباس هایم به زنان نامحرم و بدکاره تماس گرفته است، بعد لباس هایم را در خانه با لباس های دیگر اعضای خانواده ام شسته شده اند، آیا لباس های اعضای خانواده ام مردار شده اند؟ آیا بخاطر آن من نزد آن ها گناهکار هستم؟ احساس می کنم در هر جای خانه که لباس هایم تماس گرفته، آن منطقه پلید شده است. آیا چنین است؟ من خیلی از این بابت در رنج هستم و خیلی روح و روانم پریشان است.

باسمه تعالی

تماس لباس های شما با لباس های آن افراد موجب نجاست نمی شود و شستن این لباس ها با لباس های اعضای خانواده هم جایز بوده و گناه نبوده است و تماس این لباس ها با خانه نیز مشکلی ایجاد نمی کند.

کد سایت fa7022
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات