اگر از کارگاه شن و ماسه که هنوز به تولید نرسیده، شن خریداری کنم، آیا در همان جلسه می توانم آن را دوباره به خود فروشنده به مبلغ بالاتر بفروشم؟
اینجانب از کارگاه شن و ماسه که هنوز به تولید نرسیده به مقدار 21 هزار تن به مبلغ 134 میلیون تومان شن خریداری کرده ام و در همان جلسه این مقدار را دوباره به خود فروشنده به مبلغ 210 میلیون تومان از قرار ماهیانه 10 میلیون تومان طی 21 ماه واگذار کرده‌ام. سررسید آن از یکم شهریور 94 شروع می شد که هنوز مبلغی دریافت نکرده ام و اکنون کارگاه آماده تولید است و فروشنده حاضر است این سه سر رسید عقب افتاده قراردد که مبلغ 30 میلیون تومان می باشد را یک معامله دیگر انجام دهد. آیا اینجانب می توانم به اندازۀ این 30 میلیون معامله دیگری انجام دهم؟ اگر پاسخ منفی است راه حل چیست؟

باسمه تعالی

معاملات مزبور ربوی شمرده می شود و حرام است.

کد سایت fa7029