دختر بچه ای دارم سه ساله هنگام خواب حالاتی مثل خود ارضایی انجام می دهد. از لحاظ دینی تکلیف ما والدین چیست؟
دختر بچه ای دارم سه ساله، حدود یک سال است که هنگام خواب روی شکم خوابیده و حالاتی مثل خود ارضایی انجام می دهد. با روانشناس صحبت کردم می گوید طبیعی هست و نباید اقدام انجام شود تا به اصطلاح از سر بچه رفع شود. در این موارد از لحاظ دینی تکلیف ما والدین چیست؟

باسمه تعالی

فرزند نابالغ تکلیفی ندارد و لازم نیست او را از این کار منع کنید اما بر والدین لازم است در این موارد با مشورت کارشناس ماهر و مورد اعتماد اقدامات تربیتی لازم را انجام دهند.

کد سایت fa7031
طبقه بندی موضوعی خود ارضایی|رابطه با والدین