اگر شک شود که نماز خوانده شده یا نه حکمش جیست؟
اگر شک شود که نماز خوانده شده یا نه حکمش جیست؟

باسمه تعالی

باید نماز را بجا آورد.

کد سایت fa7033
طبقه بندی موضوعی شکیات|مسائل متفرقه نماز