آیا می توان از آیت الله هادوی تقلید کرد؟
بنده قصد تقلید از آیت الله هادوی را دارم. آیا ایشان اجازه تقلید داده اند؟ اگر نه، ایشان مرجع تقلید اعلم را چه کسی می دانند؟

باسمه تعالی

تقلید شما از آیت الله هادوی تهرانی صحیح است.

کد سایت fa7034