اگر کسی چند روز قبل غسل جبیره کرده است. الآن اگر زخمش بهبود یافت، عذرش که الآن برطرف شده است، آیا باید دوباره غسل کند؟
اگر کسی چند روز قبل غسل جبیره کرده است. الآن اگر زخمش بهبود یافت، عذرش که الآن برطرف شده است، آیا باید دوباره غسل کند؟

باسمه تعالی

خیر با انجام غسل جبیره وظیفه اش را انجام داده است.

کد سایت fa7040
طبقه بندی موضوعی اغسال