وقتی عاقد می‌خواند متنی عربی را می‌خواند که خطبه است، آیا همین کفایت می‌کند و صحیح است یا باید از درست خواندن عاقد و اینکه در خطبۀ عقد به عربی چه گفته است، مطلع شویم؟
در مراسم عقد وقتی مهریه را عاقد می‌خواند و خانم بله می‌گوید و چیزی از داماد نمی پرسد و سپس متنی عربی را می‌خواند که خطبه است، آیا همین کفایت می‌کند و صحیح است یا باید از درست خواندن عاقد و اینکه در خطبۀ عقد به عربی چه گفته است، مطلع شویم؟

باسمه تعالی

در صورتی که عاقد، فرد مسلمان و آشنا به مسائل و احکام ازدواج باشد، بنا را بر صحیح بودن عقد بگذارید و نیازی به سؤال و پیگیری در این زمینه نیست.

کد سایت fa7044
طبقه بندی موضوعی احکام و شرایط عقد