آیا شرکت در مسابقۀ روبیکو جایز است؟
در مسابقۀ روبیکیو افراد شرکت کننده در مسابقه از طریق پاسخ به تعدادی سؤال با هم رقابت می کنند و اگر پاسخ غلط بدهند، حذف می شوند؛ مگر آنکه برای ادامۀ مسابقه پول بدهند. از محل این پول جمع آوری شده به برنده مبلغی به عنوان جایزه می رسد. صراحتاً پولی که شرکت کنندگان می دهند برای پیشرفتن و برنده شدن در مسابقه است و در ازای آن هیچ کالا یا خدماتی دریافت نمی کنند. حکم شرکت در این مسابقه و جایزۀ برنده چیست؟

باسمه تعالی

در حد توضیحاتی که در سؤال آمده است، این مسابقه از مصادیق شرط بندی و قمار نیست و شرکت در آن جایز است؛ البته اگر برگزاری و توسعۀ این نوع مسابقات، باعث ترویج روحیۀ قمار در جامعه گردد، از این جهت جایز نخواهد بود.

کد سایت fa7058
طبقه بندی موضوعی مسابقه، سرگرمی، قمار