آیا یوگا از نظر شرعی اشکال دارد؟
آیا یوگا از نظر شرعی اشکال دارد؟

باسمه تعالی

صرف انجام حرکات ورزشی که در یوگا وجود دارد، در صورتی که ضرر نداشته باشد، اشکال ندارد؛ اما التزام فکری و عملی به اندیشه های موجود در یوگا اگر ناسازگار با تعالیم اسلامی باشد، جایز نیست.