یادم نمی آید که در اولین سال بلوغ روزۀ ماه رمضان را گرفته بودم یا نه. وظیفه ام در مورد روزۀ آن سال چیست؟
بنده تقریباً 4 یا 5 سال بعد از سن بلوغ شروع به خواندن نماز کرده ام. از آن سال ها خیلی گذشته و یادم هم نمی آید که در اولین سال روزۀ ماه رمضان را نیز گرفته بودم یا نه. با توجه به شک نسبت به آن دوران وظیفه ام در مورد روزۀ آن سال چیست؟

باسمه تعالی

روزه هایی را شک دارید گرفته اید یا نه، باید قضا کنید و اگر بدون مجوز شرعی روزه نگرفته اید، باید کفارۀ افطار عمدی نیز بپردازید ولی اگر مجوز شرعی مثل بیماری داشته اید، کفارۀ افطار غیر عمد و کفارۀ تأخیر قضا را باید بپردازید.

کد سایت fa7066
طبقه بندی موضوعی احکام روزه قضا