اگر به عنوان تولید کننده کالایی را تولید کنم که به سفارش صاحب کالا بر روی قالب کالا حروف خارجی درج می شود و می دانم که آن فرد کالا را با نام خارجی عرضه می کند. آیا وظیفه ای دارم یا خیر؟
اگر بنده به عنوان تولید کننده کالایی را تولید کنم که به سفارش صاحب کالا بر روی قالب کالا حروف خارجی درج می شود و می دانم که آن فرد کالا را با نام خارجی عرضه می کند. آیا با توجه به این که بنده هم به عنوان ایرانی تولید می کنم و هم اعلان می کنم که محصول ایرانی است، وظیفه ای دارم یا خیر؟

باسمه تعالی

در صورتی که صرف درج حروف خارجی در اجناس مزبور خریداران را به اشتباه نمی اندازد و در عرف بازار دلیل بر خارجی بودن تلقی نمی شود ولی صاحب کالا از این موضوع و نا آگاهی خریداران سوء استفاده می کند، کار شما حرام نیست. در غیر این صورت کار شما اعانه بر اثم (کمک به انجام گناه) شمرده می شود و حرام است.
 

کد سایت fa7076
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تجارت