شش سال پیش صیغۀ محرمیت خواندم و مدت تعیین نکردم. الآن شش سال از ازدواجم با شخص دیگری می گذرد. تکلیف ازدواج فعلی من چیست؟
بعضی مراجع می گویند اگر در عقد موقت مدت ذکر نشود، به دائم تبدیل می شود و بعضی می گویند باطل می شود. بعضی می گویند اگر مجهول باشد؛ مثلاً بگوییم یک روز چون پایان یک روز مشخص نیست، مجهول است و به دائم تبدیل می شود. این چه دلیلی است؟ وقتی آدم قصدش موقت است چرا باید به دائم تبدیل شود. من شش سال است ازدواج موقت کردم اما قبل از این شش سال با دو نفر دوست شدم و صیغۀ محرمیت خواندم و در مورد یکی مدت تعیین نکردم و در مورد یکی گفتم سه روز اما پایان سه روز معلوم نبود و الآن بعد از شش سال این موضوع را جایی خواندم که شش سال از ازدواجم با شخص دیگری می گذرد. آن زمان مقلد مرجعی بودم که می گفت اگر مدت تعیین نشود، به دائم تبدیل می شود. الآن تکلیف ازدواج من چیست؟ آیا آن محرمیت ها به دائم تبدیل شده است؟ آیا اگر به مرجعی رجوع کنم که می گوید اگر مدت تعیین نشود باطل می شود، ازدواج فعلی من درست می شود؟

باسمه تعالی

شما می توانید در این مسأله و سایر مسائل طبق فتوای معظم له عمل کنید. بنابراین عقد موقتی که بدون مدت خوانده بودید، باطل بوده است و ازدواج موقت فعلی شما صحیح است.

کد سایت fa7086
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه