کسی نذر می کند هر بار سیگار بکشد، یک روز روزه بگیرد. آیا باید هر بار که سیگار می کشد، کفارۀ شکستن نذر بدهد یا با یکبار، کلاً ذرش شکسته می شود؟
کسی نذر می کند هر بار سیگار بکشد، یک روز روزه بگیرد. حالا می خواهد نذرش را بشکند. چه کار باید بکند؟ آیا باید هر بار که سیگار می کشد، کفارۀ شکستن نذر بدهد یا نه اگر یکبار سیگار کشید، کلاً نذرش شکسته می شود و یکبار کفاره دادن کافی است؟

باسمه تعالی

در صورتی که نذر صحیح منعقد شده باشد، شکستن این نذر جایز نیست و با هر یک بار سیگار کشیدن، یک بار گناه می کند و برای هر بار باید کفارۀ حنث نذر (شکستن نذر) بدهد.

کد سایت fa7095
طبقه بندی موضوعی احکام نذر و عهد