امسال دختر بزرگم به بلوغ می‌رسد. پدر و مادرم ناراضی هستند که دخترم حجاب بپوشد حتی تهدید می کنند که اگر حجاب بپوشد، تو پسر من نیستی. وظیفۀ ما چیست؟
دو دختر دارم که هنوز به بلوغ نرسیده اند. ولی امسال دختر بزرگم به بلوغ می‌رسد. پدر و مادرم متدین نیستد، خیلی جاهل هستند. آن ها ناراضی هستند که دخترم حجاب بپوشد. خیلی عصبانی می شوند. می گویند بعد از چند سال حجاب بپوشد. حتی تهدید می کنند که اگر حجاب بپوشد، تو پسر من نیستی و برو جای دیگر زندگی کن. وظیفۀ ما چیست؟ امروز هم این حرف ها در خانه زده شده بود. مادرم گفت که ما (والدین) از الله بالاتر هستیم. با شنیدن این حرف عصبی شدم و دستم را به میز زدم که این چه حرفی است. شاید مادرم قدری ترسید. آیا باید برای این از مادرم حلالیت بخواهم؟

باسمه تعالی

1. دختر شما باید حجاب را رعایت کند و نارضایتی پدر و مادر شما این تکلیف را از ایشان بر نمی دارد. شما نیز باید حتی الامکان به گونه ای عمل کنید، موجبات اذیت پدر و مادرتان پیش نیاید.

2. در خصوص این رفتاری که با مادر کردید حتماً از ایشان دلجویی کنید و حلالیت بخواهید.

کد سایت fa7123
طبقه بندی موضوعی لباس و حجاب|رابطه با والدین