زوال شمس چه وقتی است؟
زوال شمس چه وقتی است؟

باسمه تعالی

اگر چوب یا چیزى مانند آن را به صورت عمودی در زمین مسطح فرو ببرند، هنگام صبح سایۀ آن به سمت مغرب مى‌افتد و هر چه آفتاب بالا مى‌آید، طول سایه کم مى‌شود و در اکثر شهرها به آخرین درجۀ کمى مى‌رسد و پس از آن سایۀ آن به سمت مشرق می افتد که این زمان همان زوال شمس و وقت اذان ظهر است.

کد سایت fa7138
طبقه بندی موضوعی وقت نماز