کسی که روزۀ قضای ماه رمضان بر گردنش است، آیا می تواند نذر روزه، اعم از نذر مطلق و مشروط کند؟ آیا ادای آن واجب است؟
کسی که روزۀ قضای ماه رمضان بر گردنش است، آیا می تواند نذر روزه، اعم از نذر مطلق و مشروط کند؟ آیا ادای آن واجب است؟

باسمه تعالی

چنین نذری منعقد نمی شود و اگر به عنوان نذر، روزه بگیرد باطل است؛ البته اگر به این صورت نذر کند که بعد از انجام روزۀ قضا، روزه بگیرد، نذرش صحیح است و باید بجا آورد.

کد سایت fa7151