نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟
نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

باسمه تعالی

نماز جمعه حتما باید به جماعت خوانده شود. این نماز دو رکعت شبیه نماز صبح است. قبل از آن امام جمعه دو خطبه می خواند و در هر دو رکعت  آن قنوت مستحب است. بهترین راه یادگیری آن شرکت در نماز جمعه است.

کد سایت fa718 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام نماز جمعه