در قدیم مرسوم بوده برای اینکه فرزندان اناث مورث از ارث محروم شوند؛ اموالشان را وقف بر اولاد ذکور می نمودند، آیا چنین وقفی صحیح است؟
بنابر فرمودۀ فقیهان امامیه چنانچه فردی وصیت نماید که بعد از مرگ برخی از وراث ارث نبرند، این نوع وصیت به جهت مخالفت با احکام تشریع شدۀ ارث باطل است. در قدیم مرسوم بوده برای اینکه فرزندان اُناثِ مورّث از ارث محروم شوند؛ اموالشان را وقف بر اولاد ذکور می نمودند. با عنایت به اینکه ثمرۀ این وقف محروم نمودنِ اولادِ اناث از ارث است و از یک سو خلاف احکام تشریع شدۀ ارث در قرآن کریم و از سوی دیگر نیز با اصول مذهب شیعه (عدلیه) همچون عدالت ناسازوار می نماید، افزون بر آن به نوعی بازگشت به افکار قبل از دینِ مبینِ اسلام در عدم باور به وجود زن و ارث بری او از مورث خود است، آیا چنین وقفی صحیح است؟

باسمه تعالی

1. وصیت میت در اموالش، تا یک سوم اموال نافذ است و باید بدان عمل شود و بیش از آن نیاز به رضایت و قبول همۀ وارثان دارد.

2. وقف بخشی یا همۀ اموال بر اودلا ذکور در حال حیات صحیح است و با فقه و عدالت منافاتی ندارد و بعد از انجام این وقف، شخص واقف مالک اموال نیست و نمی تواند به عنوان مالک در آن موقوفه تصرف کند.

کد سایت fa7180