اگر مادر زن لباس های تنگ بپوشد، به طوری که بدن او برجسته باشد، نگاه کردن به او چه حکمی دارد؟
اگر مادر زن لباس های تنگ بپوشد، به طوری که بدن او برجسته باشد، نگاه کردن به او چه حکمی دارد؟

بسمه تعالی

اگر نگاه به او از روی شهوت نباشد، حرام نیست.

کد سایت fa7189
طبقه بندی موضوعی احکام لمس و نگاه کردن