حکم انواع آمیزش چیست؟
آمیزش معقدی در ایام حیض چه حکمی دارد؟

با رضایت زن اشکال ندارد.

کد سایت fa719 کد بایگانی 0