ِآیا ساخت برنامه ای که هر فلشی به کامپیوتر وصل بشود، فایل ها فلش را مخفیانه بدون اذن صاحب فایل ها کپی کند، جایز است؟
برنامه نویس هستم. شخصی از من درخواست ساخت برنامه ای کرده که هر فلشی به کامپیوتر وصل بشود، فایل ها فلش را مخفیانه بدون اذن صاحب فایل ها کپی کند، خودش می گوید، هدفم یادگیری آموزشی و شوخی با دیگران است. آیا ساخت این برنامه و دستمزدی که از ساخت اون بگیرم حرام است. در صورتی که با شخص شرط کنم علیه کسی استفاده نکند و صرفاً جنبۀ یادگیری و شخصی داشته باشد، چطور؟ البته به هر حال باز هم احتمال دارد که از آن استفاده دیگری کند.

باسمه تعالی

ساخت چنین برنامه ای برای این فرد و دریافت دستمزد برای آن، جایز نیست. موارد بیان شده در سؤال مجوز شرعی برای ساخت نمی شود.

کد سایت fa7195
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه اجاره|حق الناس