آیا در وسط غسل کردن حدث اصغر مثل باد معده از فرد سر بزند، غسلش باطل می شود؟
آیا در وسط غسل کردن حدث اصغر مثل باد معده از فرد سر بزند، غسلش باطل می شود؟

باسمه تعالی

غسلش صحیح است و ادامه دهد ولی برای نماز باید وضو بگیرد.

کد سایت fa7196
طبقه بندی موضوعی اغسال