آیا غیر سید می تواند از سید فطریه بگیرد؟
آیا غیر سید می تواند از سید فطریه بگیرد؟

باسمه تعالی

غیر سید می تواند از سید یا غیر سید فطریه بگیرد.

کد سایت fa7199
طبقه بندی موضوعی احکام متفرقه روزه|زکات فطره