آیا ارضای زن توسط شوهر در ایام حیض بدون دخول آلت اشکال دارد؟
برخی ارضای زن برای از بین رفتن گرفتگی عضلات را مفید می دانند، اگر این ارضا توسط شوهر و بدون دخول آلت صورت گیرد حکمش چیست؟ چون در ایام عادت ماهانه زن ها دردهایی دارند که ناشی از گرفتن عضلات است.

باسمه تعالی

دخول در قبل (فرج) در هنگام حیض جایز نیست. اما سایر استمتاعات – از جمله ارضا زن توسط شوهر بدون دخول- جایز است. بنابراین آنچه که هنگام حیض حرام است (جماع) نزدیکی با زن از راه فرج (جلو) است، اما ارضای زن به غیر از جماع مانند ملاعبه، نوازش و ... مانعی ندارد.

 

کد سایت fa72