فردی قبل از ظهر ماه رمضان با حالت روزه از وطن 15 کیلومتر به شهر دیگر می رود. در آنجا تصمیم می گیرد 30 کیلومتر دیگر به شهر و هنوز ظهر نشده بود. حکم نمازو روزه اش چه می شود؟
فردی قبل از ظهر ماه رمضان با حالت روزه از وطن 15 کیلومتر به شهر دیگر می رود. در آنجا تصمیم می گیرد 30 کیلومتر دیگر برود تا به شهردوم برسد. حال وقتی تصمیم مسافت دوم را گرفت و راه افتاد، هنوز ظهر نشده بود. حکم نمازو روزه اش چه می شود؟ اگر ظهر شده بود، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

از آنجا که سفر این فرد کمتر از مسافت شرعی یعنی 700 کلیومتر (رفت و برگشت) است، نمازش کامل و روزه اش صحیح است؛ چه ظهر شده باشد و چه نشده باشد.

کد سایت fa7202
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر|احکام روزه مسافر