آیا انسان می تواند چیزی را بفروشد ولی تعیین قیمت نکند و شرط کند مشتری قیمت روز ادا را بدهد یا شرط کند از بین قیمت روز فروش یا قیمت روز ادا یا فاصلۀ فروش تا زمان ادا، بالاترین قیمت را بدهد؟
آیا انسان می تواند چیزی را بفروشد ولی تعیین قیمت نکند و شرط کند مشتری قیمت روز ادا را بدهد یا شرط کند از بین قیمت روز فروش یا قیمت روز ادا یا فاصلۀ فروش تا زمان ادا، بالاترین قیمت را بدهد؟

باسمه تعالی

اگر با توجه به فاصلۀ زمانی بین خرید و پرداخت قیمت، جنس کالا و شرایط بازار، این مقدار ابهام در معامله عرفاً قابل اعتنا نباشد، معامله صحیح است در غیر این صورت معامله غرری و باطل است.

کد سایت fa7203
طبقه بندی موضوعی معاملات باطل